OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

www.senegis.com

Regulamin sklepu internetowego


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) są integralną częścią każdej umowy sprzedaży zawartej na odległość przez Senegis Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Partyzantów 3c (05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Partyzantów 3c),
  prowadzonej w: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000764038; numerem NIP: 5311703947, zwany dalej Senegis. Dane kontaktowe: e-mail: biuro@senegis.com ; telefon: 508511400;
 2.  Decydując się na zakup usług lub towarów w sklepie internetowym Senegis, kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią ogólnych warunków sprzedaży (OWS) i zaakceptował ich postanowienia jako część warunków umowy sprzedaży na odległość, zawartej z Senegis.
 3.  Ceny, które są zaprezentowane w sklepie internetowym Senegis, w witrynie www.senegis.com, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 4.  Senegis, jako sprzedawca towarów widniejących w sklepie internetowym Senegis zastrzega sobie prawo do zmiany widniejących cen, stanu magazynowego, a także wprowadzania, zastępowania oraz usuwania towarów dostępnych w sprzedaży. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji.

§ 2 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY

 1.  Wszystkie ceny, opisy, informacje dotyczące oferowanych produktów i usług stanowią zaproszenie Kupującego – w rozumieniu przepisu art. 71 k.c. – do zawarcia umowy sprzedaży na odległość zgodnie z warunkami OWS.
 2.  Zamówienia na usługi oraz towary Senegis można złożyć:
  • a. bezpośrednio za pośrednictwem sklepu internetowego Senegis przez stronę www.senegis.com lub przez inne dostępne na
   stronie kanały sprzedażowe,
  • b. telefonicznie lub/i za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres e-mail: biuro@senegis.com;
 3.  Składając Zamówienie Kupujący zobowiązany jest do podania telefonu kontaktowego, adresu e-mail, adresu dostawy towaru oraz w przypadku żądania dostarczenia faktury VAT – prawidłowej nazwy firmy i numeru NIP kupującego towar. Senegis zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwiających realizację zamówienia. Przed odmową realizacji zamówienia Senegis Sp. z o.o. podejmie próbę kontaktu z Kupującym celem weryfikacji lub ustalenia jego poprawnych danych.
 4.  Z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przesłanego poprzez e-mail zgodnie z punktem b ustępu 1 powyżej do realizacji dochodzi do zawarcia między Kupującym oraz Senegis zawarcia umowy sprzedaży na odległość dotyczącą zamówionych przez Kupującego towarów i usług;
 5.  Niektóre z oferowanych towarów mogą być w momencie zakupu niedostępne lub mogą być towarami na zamówienie (o dłuższym czasie realizacji). W takim przypadku osoba odpowiadająca za obsługę sklepu internetowego Senegis niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu udzielenia odpowiednich informacji.

§3 SKLEP INTERNETOWY

 1. . W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.senegis.comKupujący powinien wykonać następujące kroki:
  • a. dodanie wybranego towaru do koszyka;
  • b. następnie przejść przez wybór rodzaju dostawy;
  • c. kolejnym krokiem jest wybór rodzaju płatności;
  • d. następnie podać adres wysyłki;
  • e. podanie danych do ewentualnej faktury VAT;
  • f. złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuje z obowiązkiem zapłaty”.
 2.  Do momentu zatwierdzenia wyboru towarów przyciskiem „Kupuje z obowiązkiem zapłaty ”Kupujący ma możliwość dokonywania zmian lub usunięcia zawartości koszyka. Kliknięcie przez Kupującego przycisku „Kupuje z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z akceptacją
  obowiązku dokonania zapłaty oraz oznacza zawarcie umowy sprzedaży na odległość.
 3.  Po zawarciu umowy sprzedaży na odległość Kupujący otrzyma odpowiednie informacje o statusie zlecenia na podany przez Kupującego adres e-mail.
 4.  Senegis zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi
  wersjami JAVA, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px, Microsoft Edge. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlania sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Senegis należy je
  wyłączyć.
 5.  Nabywca może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i ich ochrony przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Nabywca w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych i/lub usunięcia konta w sklepie internetowym Senegis.
 6. W przypadku podania danych, które mogą wskazywać na próbę wyłudzenia, oszustwa lub naciągnięcia, Senegis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania realizacji zamówienia oraz powiadomienia odpowiednich organów ścigania. Senegis niezwłocznie powiadomi Kupującego o podjętych krokach.

§ 4 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1.  Kupujący może zapłacić za towar na dwa sposoby: a) zapłacić z góry za pomocą dostępnych na stronie funkcji płatniczych (z uwzględnieniem obowiązujących limitów płatności gotówką). W razie płatności przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznej w tytule przelewu należy podać numer zamówienia otrzymany w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie. b)
  Kupujący może zapłacić za zamówioną usługę lub towar bezpośrednio przy odbiorze (w przypadku zamówienia z opcją płatności „za pobraniem”).
 2.  Do każdej transakcji Senegis Sp. z o.o. wystawia paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego fakturę VAT. Kupujący udziela zgody na rzecz Senegis do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej na podany przez Kupującego adres e-mail. Faktura w formie papierowej może, na wniosek Nabywcy zostać mu przesłana, wraz z zamówionym towarem lub wydana Nabywcy w siedzibie Senegis.
 3.  Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na rachunku bankowym Senegis. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty Nabywcy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane. W takiej sytuacji Kupujący może powtórnie złożyć zamówienie i ewentualnie wybrać inną formę płatności.

§ 5 DOSTAWA TOWARU

 1.  Termin realizacji zamówienia usług i towarów, które są oznaczone jako „dostępny” trwa zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych.
 2.  W przypadku gdy zamówiony towar jest oznaczony jako ‘niedostępny’, termin realizacji zamówienia zostanie każdorazowo potwierdzony przez osobę obsługującą sklep internetowy Senegis. Kupujący będzie informowany na bieżąco o dostępności towaru i czasie
  oczekiwania na jego dostawę oraz o ewentualnej możliwości zamówienia innego towaru o podobnych parametrach.
 3.  W przypadku zamówień indywidualnych czas oczekiwania zostanie uzgodniony z Kupującym przy potwierdzeniu zamówienia.
 4.  Senegis przesyła Kupującemu instrukcję do samodzielnego montażu (produkt folia grzewcza) oraz paragon fiskalny/fakturę VAT na podany przez Kupującego adres e-mail.
 5. Podczas odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu oraz zawartości paczki w obecności Kuriera. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki lub towaru Nabywca jest zobowiązany do bezzwłocznego sporządzenia wraz z kurierem protokołu oraz poinformowania Senegis 2.0 Sp. z o.o. o zaistniałej sytuacji (w tym przesłania kopii ww. protokołu szkody na
  adres firmy 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Partyzantów 3c). Protokół szkody musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Nabywcy) i podpisany przez Kuriera oraz Nabywcę.
 6.  W przypadku odnotowania braku towaru w paczce Kupujący zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie zaistniałą sytuację do Senegis Sp. z o.o.
 7.  Kupujący ma prawo nagrać moment otwarcia paczki (na nagraniu powinien być zarejestrowany moment otwarcia paczki w obecności kuriera) celem weryfikacji ewentualnych braków towarów w przesyłce lub jego uszkodzeń mechanicznych.
 8.  Niezbędnymi warunkami przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń przez Kupującego z powodu uszkodzenia lub braków przesyłce są: nagranie otwarcia paczki przy kurierze, paragon fiskalny/faktura VAT oraz stosowny protokół podpisany przez Kupującego oraz
  kuriera.

§ 6 ZMIANA ZAMÓWIENIA, PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku chęci zmiany lub anulowania zamówienia Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym za pomocą jednego z dwóch kanałów komunikacji: e-mail: biuro@senegis.com ; telefon: 508511400.
 2.  Kupujący, który jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zamówienia towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3.  W celu odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość K u p u j ą c y , o którym mowa w ustępie 2 zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy (ewentualnie z wykorzystaniem udostępnionego w tym celu formularza), a następnie przesłać towar na adres Senegis na koszt i ryzyko Kupującego. Zamówiony towar musi pozostać w oryginalnym opakowaniu, nie być używany lub nie nosić śladów użytkowania, a nadto musi być należycie zapakowany do przesłania (osłonięty folią bąbelkową, tekturą itd.). Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych
  towarów(np. paragon, faktura VAT).W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu towaru(wysyłki do Senegis) ponosi Kupujący.
 4.  Po odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość, Senegis prześle Kupującemu fakturę korygującą. Kwota sprzedaży zostanie zwrócona Kupującemu w terminie do 14 dni od zwrotu towaru (lub dostarczenia dowodu jego przesłania, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej) przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie
  zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Kupującego nie będącego Konsumentem, Senegis ze zwracanej kwoty sprzedaży towaru potrąci koszt dostawy towaru Kupującego, jeżeli pierwotnie Kupujący był od tego kosztu zwolniony. Kupujący nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku odstąpienia od umowy
  sprzedaży na odległość wszystkich dostarczonych daną przesyłką towarów przez Kupującego wskazanego w ust. 2, Senegis zwróci poniesione przez Kupującego koszty wysłania do niego towaru przez Senegis, do wartości najtańszego możliwego do wybrania przez
  Kupującego sposobu dostarczenia mu towaru.
 5.  Możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość bez podania przyczyny oraz zwrotu towaru nie dotyczy towarów przygotowanych na specjalne, indywidualne zamówienie Kupującego (np. docinanych lub modyfikowanych dla Kupującego).
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 7 RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Wszystkie przedmioty, jakie Kupujący może nabyć w sklepie internetowym Senegis zostały wyprodukowane przez Senegis Sp. z o.o. lub przez podmioty, z którymi Senegis współpracuje.
 2.  Gwarancja na towary wyprodukowane przez firmy współpracujące z Senegis jest udzielana przez ich producenta. W przypadku zgłoszenia z tytułu gwarancji lub rękojmi należy zgłaszać za pomocą odpowiedniego formularza.
 3.  Warunki gwarancji na towary wyprodukowane przez Senegis opisane zostały w rozdziale VIII.
 4.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5.  W przypadku towarów przecenionych lub wyraźnie oznaczonych jako dotknięte określonymi wadami Senegis zastrzega, że nie podlega gwarancji konkretna wada/wady które zostały wyszczególnione w opisie produktu..
 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Senegis odpowiada jedynie za szkody rzeczywiste, spowodowane z winy umyślnej lub rażącego uchybienia, z wyłączeniem utraconych korzyści, do wartości reklamowanego towaru.

§ 8 WARUNKI GWARANCJI NA TOWARY WYPRODUKOWANE PRZEZ SENEGIS

 1. 1. Gwarancja obejmuje tylko towary znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanych towarach i znajduje zastosowanie pod warunkiem, że:
  • a. towary zostały dobrane w sposób należyty, zainstalowane wg instrukcji udostępnionej przez producenta, a także
   użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • b. towary nie uległy uszkodzeniu w wyniku działania czynników mechanicznych lub innych czynników zewnętrznych takich jak
   m.in.: czynniki termiczne lub chemiczne, zalanie, zawilgocenie, nadmierne zabrudzenie, wadliwe działania innych instalacji (np. elektrycznej) lub innych urządzeń mających wpływ na działanie towaru,
  • c. towary nie uległy uszkodzeniu w wyniku zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
  • d. do towarów nie zostały podłączone inne, nieznanego lub nieakceptowalnego przez producenta podzespoły,
  • e. transport, rozładunek, składowanie, czyszczenie oraz konserwacja towarów były realizowane zgodnie z wytycznymi
   zamieszczonymi w instrukcji do samodzielnego montażu,
  • f. w przypadku montażu folii grzewczej pod wylewkę wszystko zostało należycie i starannie zamontowane przez osoby, które
   posiadają odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
 2.  Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania i udokumentowania procedur montażu towarów, w tym numeru uprawień elektryka dokonującego podłączenia produktów.
 3.  K u p u j ą c y traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia ingerencji w towar przez osoby nieuprawnione, w szczególności w zakresie dokonania przez Kupującego jakiejkolwiek modyfikacji podzespołów.
 4. Czas trwania ochrony gwarancyjnej wynosi – licząc od dnia wydania towaru Nabywcy:
  • a. Folia grzewcza Senegis Standard – 30 lat
  • b. Folia grzewcza Senegis Premium PTC – 35 lat
  • c. Mata grzewcza – 30 lata
  • d. Panele grzewcze – 2 lata
  • e. Termostaty – 2 lata
  • f. Pozostałe produkty Senegis – 2 lata
 5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady objętej gwarancją Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wadę w formie elektronicznej przez formularz dostępny na stronie: www.senegis.com, zawierający:
  • a. nazwę towaru, numer seryjny danego towaru, datę zakupu, numer faktury VAT lub innego dokumentu księgowego
   wystawionego w związku z zakupem towaru;
  • b. skan karty gwarancyjnej z numerem uprawnień osoby montującej towar;
  • c. adres miejsca eksploatacji towaru;
  • d. datę i okoliczności ujawnienia wady;
  • e. opis nieprawidłowości w działaniu towaru.
 6.  W przypadku ujawnienia wady, Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania użytkowania oraz odłączenia towarów.
 7.  Nabywca, w razie potrzeby, jest zobowiązany umożliwić producentowi oględziny towaru, na żądanie dostarczyć jego zdjęcia lub film z wadliwego działania towaru.
 8. W ramach gwarancji Producent będzie zobowiązany względem Kupującego– według swojego wyboru – do usunięcia wady towaru lub wymiany towaru na wolny od wad. P r o d u c e n t p r z e k a ż e i n f o r m a c j ę K u p u j ą c e m u o wybranym sposobie
  usunięcia ujawnionej wady lub o braku podstaw do uwzględnienia zgłoszenia reklamacji.
 9. Senegis rozpatrzy zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni od dnia ich kompletnego i prawidłowego złożenia z wymaganymi załącznikami, chyba że S e n e g i s wskaże, iż rozpoznanie reklamacji wymaga opinii rzeczoznawcy, oględzin lub poczynienia ustaleń z producentem danego elementu towaru.
 10. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji lub wezwania serwisu Senegis bezpodstawnie, Kupujący zostanie obciążony kosztami: przejazdu, zakwaterowania, a także stawką za dzień roboczy ekipy serwisowej. Na powyższe obciążenie zostanie wystawiony paragon fiskalny lub na żądanie Kupującego – faktura VAT.
 11. Producent wykona obowiązki gwarancyjne w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji

§ 9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest Sprzedający. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych
  przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 2.  Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Senegis 2.0 Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu dla celów sprzedaży i wysyłki zamówionego towaru.
 3. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane na podstawie:
  • a. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • b. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. C w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu
   realizacji zgłoszonych reklamacji;
  • c. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • d. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu: marketingu produktów
   i usług lub dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość
   dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  • e. obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
   przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.
 4. Senegis Sp. z o.o. nie będzie bez zgody Kupującego udostępniać jego danych osobom trzecim poza wyjątkiem, gdy obowiązek ujawnienia danych wynikał z nakazu Sądu lub innych właściwych organów. Dane osobowe Kupującego mogą być mogą być udostępniane m.in.:
  podmiotom świadczącym usługi pocztowe, przewozowe i kurierskie oraz firmie ubezpieczeniowej, bankom, firmie świadczącej usługę serwisowania sprzętu oraz usługi pogwarancyjne, producentom i autoryzowanym serwisom.
 5. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w celach marketingowych, wyłącznie w przypadku, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.
 6.  Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich uzupełniania, uaktualniania, żądania sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia i wizualizacje towarów służą jedynie przykładowej prezentacji produktu i mogą nieznacznie różnić się od produktów oferowanych przez Senegis.
 2. Senegis zastrzega możliwość do dokonywania zmian Ogólnych Warunków Sprzedaży w każdym czasie. Zmiany OWS obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie internetowej. Aktualna i archiwalna wersja Ogólnych Warunków Sprzedaży są zawsze dostępne dla Nabywcy w zakładce OWS. Zmiany OWS nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed ich wejściem w życie. Nabywcę obowiązują OWS w wersji zaakceptowanej przez niego przy składaniu zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części OWS z obowiązującym prawem Senegis deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu OWS.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży zawartych przez Senegis z Kupującym lub składaniem zamówień będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to
  możliwe sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest właściwy rzeczowo Sąd miejsca siedziby Senegis Sp. z o.o.
 5. Wysyłka towaru poprzez firmę kurierską oparta jest o wagę produktu i zapisana jako „klasa wysyłkowa”. Produkty posiadają następujące klasy wysyłkowe oraz przypisany koszt każdej klasy, wyrażony w PLN:
 • wysyłka do 5kg- 0zł
 • wysyłka do 15kg- 16zł
 • wysyłka do 30kg- 48zł
 • wysyłka do 50kg- 69zł
 • wysyłka pow.50kg- 242zł